Všeobecné podmínky - dárkové karty

Obchodní podmínky pro nákup dárkových karet

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

      1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti Kulturního domu Kopřivnice, IČO: 66741122, se sídlem: Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice, e-mail: ic@koprivnice.cz, tel.: +420 774 668 001 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“) a osoby, která si od Prodávajícího koupí dárkovou kartu (dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“).

      2.      Tyto OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je nákup dárkové karty.

      3.      Dárkovou kartou se pro účely těchto OP rozumí dárková karta, kterou lze uplatnit při nákupu vstupenky na filmové či kulturní představení a která je Prodávajícím vydána Kupujícímu po platbě Kupujícího za dárkovou kartu (dále jen „dárková karta“).

      4.      Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká zaplacením kupní ceny za dárkovou kartu Kupujícím.

      5.      Zaplacením kupní ceny se rozumí obdržení platby Prodávajícím v hotovosti nebo připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

      6.      Nákupem dárkové karty vyjadřuje Kupující souhlas s těmito OP.

 

Čl. II.

Koupě dárkové karty

      1.      Dárkovou kartu může Kupující zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, a to na hlavní pokladně v době otevírací doby Informačního centra Kopřivnice.

      2.      Kupující obdrží dárkovou kartu po zaplacení kupní ceny. Kupující může uhrazení kupní ceny realizovat v hotovosti nebo platební kartou. Dárkovou kartu lze hradit také bankovním převodem (z FKSP) na základě faktury vystavené Prodávajícím.

      3.      Kupující je povinen si při nákupu dárkové karty ověřit zejména její hodnotu a platnost. Později uplatněné reklamace, spočívající např. v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajích na dárkové kartě není Provozovatel povinen uznat.

 

Čl. III.

Ostatní podmínky

      1.      Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním dárkové karty. Dárková karta se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

      2.      Dárkovou kartu lze uplatnit pouze na nákup vstupenky u Prodávajícího.

      3.      Prodávající vydává dárkové karty v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč.

      4.      Dárková karta je platná 365 dnů ode dne jejího vydání Prodávajícím Kupujícímu. Do skončení platnosti dárkové karty je Kupující povinen dárkovou kartu uplatnit, jinak pozbývá platnosti. Dnem uplatnění se rozumí den nákupu vstupenky u Prodávajícího prostřednictvím dárkové karty.

      5.      Dárkovou kartu lze použít i s jinými platidly, např. s hotovostí, platební kartou.

      6.      Na jeden nákup je možné použít pouze jednu dárkovou kartu. Pokud je cena vstupenky:

  1. vyšší nebo se rovná hodnotě dárkové karty, lze na nákup vstupenky uplatnit dárkovou kartu pouze jako celek a případnou zbývající část ceny vstupenky je kupující povinen uhradit;
  2. nižší než hodnota dárkové karty, odečte se z hodnoty dárkové karty pouze cena vstupenky/vstupenek a zbývající část hodnoty dárkové karty je kupující oprávněn uplatnit při dalším nákupu.

      7.      Uplatněním dárkové karty na nákup vstupenek Kupující souhlasí s Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek a Návštěvním řádem kina, kterými se řídí práva a povinnosti ohledně konání představení.

      8.      Dárkové karty jsou přenosné a nejsou vydávány na jméno konkrétního držitele. Uplatnit dárkovou kartu může kdokoliv, kdo má dárkovou kartu v držení. Prodávající není oprávněn ani povinen zkoumat, kdo je oprávněným držitelem dárkové karty.

 

Čl. IV.

Ochrana osobních údajů

      1.      Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu.

 

Čl. V.

Práva z vadného plnění

      1.      Zakoupené dárkové karty se nevracejí ani nevyměňují.

      2.      Dárkovou kartu nelze směnit za peníze. V případě ztráty, odcizení či zničení dárkové karty, se dárková karta nenahrazuje a nárok na její uplatnění zaniká.

      3.      Provozovatel neposkytuje jakékoliv kompenzace za překážky, které na straně Zákazníka vedly k nevyužití dárkové karty, či za okolnosti, které Provozovatel nemohl ovlivnit. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu, která nastala v důsledku vyšší moci.

 

Čl. VI.

Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

      1.      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

      2.      Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, internetová stránka http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

      3.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

      4.      Tyto OP ruší případná předchozí znění obchodních podmínek pro nákup dárkových karet včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v elektronické podobě na kino.kdk.cz

      5.      Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

 

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

      1.      Prodávající si vyhrazuje právo změny OP bez předchozího upozornění.

      2.      Provozovatel je oprávněn OP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit, s tím, že změna je platná a účinná od dne zveřejnění OP, které obsahuje danou změnu.

      3.      Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.

Program na měsíc

květen
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.